Mura – Drava – regionalni park

  • 0 favorites
  • 903
  • Koprivničko-križevačka županija

Prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća tokove rijeka Mure i Drave te se prostire unutar Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u ukupnoj površini od 87.680,52 ha. Na području Koprivničko-križevačke županije zauzima površinu od 16.780,85 ha i predstavlja prostorno najveće zaštićeno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Svrha zaštite tog područja je sačuvati na državnoj i europskoj razini ugrožena i rijetka prirodna vlažna staništa mrtvih rukavca, vlažnih travnjaka, poplavnih šuma, napuštenih korita, meandara, sprudova te strmih odronjenih obala gdje su život pronašle brojne zaštićene i rijetke biljne i životinjske vrste, kao i očuvati bogatu kulturno-tradicijsku baštinu.