Crni jarki – posebni botanički rezervat šumske vegetacije

  • 0 favorites
  • 1.309
  • Crni Jarci

Locirani istočno od mjesta Kalinovac, „Posebni rezervat šumske vegetacije Crni Jarki“ zauzima 72,23 ha. Razlog zaštite je prisutnost crne johe koja se u tom području nalazi u optimalnom razvitku, te se ubraja među najkvalitetnije sastojine takve vrste u Europi. U okviru zaštićenog područja Crni jarki nalazi se i trajna ekološka ploha kao dio međunarodnong projekta „Čovjek i biosfera“, sa svrhom multidisciplinarnih istraživanja promjena u ekosustavu crne johe na tom području, jedinstvenom u Europi.