Dugačko brdo – posebni botanički rezervat šumske vegetacije

  • 0 favorites
  • 942
  • Dugačko Brdo, Rasinja

Dio je šumskog predjela gospodarske jedinice Dugačko brdo. Lociran je u blizini Koprivnice, a površinom od 10,91 ha, dodiruje i jugoistočne obronke Kalnika. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 250 m. To je miješana šumska sastojina, u kojoj je bukva najzastupljenija, a ima i hrasta kitnjaka i graba, dok druge vrste i neki lišćari dolaze pojedinačno. Starost te sastojine je oko 100 godina, a u njoj reprezentativan značaj ima bukva vrlo dobre vitalnosti.